تلفن
091-021-00251
تلفن
0936-882-3311
Micro-CT in Bioengineering 1
Micro-CT in Bioengineering 2

خواص بیومتریال مواد مهندسی زیستی مانند داربست سلول باید ارزیابی و کنترل شود. کمی سازی غیر مخرب ویژگی های ریز ساختاری مانند تخلخل ، نسبت سطح به حجم ، اتصال متقابل و ناهمسانگردی برای بهینه سازی داربست های سلولی ضروری است. Micro-CT امکان ارزیابی این بافتهای مهندسی شده را فراهم می کند. در مجموع کاربردهای میکرو سی تی در این زمینه عبارتست از:

  • ویژگی های مکانیکی داربست های استخوانی
  • تعیین ساختار سه بعدی داربست های سلولی مهندسی شده
  • بررسی ویژگی های تخلخل و اتصال
  • تعیین نسبت سطح به حجم
  • تعیین میزان ناهمسانگردی
  • ارزیابی ساختار استخوان مهندسی شده در مدل های حیوانی

مطالب مرتبط

برای خرید و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

تلفن درخواست دمو محصولات