تلفن
091-021-00251
تلفن
0936-882-3311
وبینار کاربرد تصویربرداری چند مقیاسی در مطالعات سنگ‌های مخازن هیدروکربنی روز چهارشنبه 15 بهمن 139۹ با همکاری گروه تحقیقاتی فیزیک سنگ دیجیتال دانشگاه شیراز برگزار شد.

وبینار کاربرد تصویربرداری چند مقیاسی در مطالعات سنگ‌های مخازن هیدروکربنی روز چهارشنبه 15 بهمن 139۹ با همکاری گروه تحقیقاتی فیزیک سنگ دیجیتال دانشگاه شیراز برگزار شد.

به منظور تعیین دقیق‌تر ویژگی‌های مخازن هیدروکربنی، شناسایی خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن و ارزیابی توزیع سیالات درون محیط متخلخل سنگ، از آنالیز دیجیتال سنگ استفاده می‌شود. برای ایجاد مدل دیجیتال سنگ نیز از روش‌های مختلف تصویربرداری استفاده می‌شود. نتایج دقیق‌تر از محیط متخلخل، انجام آزمایشات در زمان کمتر، در برخی موارد عدم تخریب نمونه (همانند استفاده از تصویربرداری میکرو سی‌تی)، امکان تعیین توزیع اندازه حفرات و توزیع سیالات مختلف درون سنگ، از مزایای این روش‌ها هستند.

در این وبینار دکتر جعفر قاجار (استادیار مهندسی نفت دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز دانشگاه شیراز، مدیر گروه تحقیقاتی فیزیک سنگ دیجیتال، پژوهشکده‌ی ازدیاد برداشت)، به این موضوعات پرداختند.

شرکت در این وبینار برای عموم علاقه‌مندان آزاد بود.

 

برای خرید و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید:

تلفن درخواست دمو محصولات